שירות לקוחות: 03-6334499 | שעות פעילות: 17:00 - 8:00

תקנון ותנאי שימוש באתר "אוטו גורו תיקון טיפול ואחזקת רכב בע"מ"

1. כללי1.1 או/ו www.ten-gas.co.il  שכתובתו גורו אוטו אתר  www.otoguru.co.il )להלן: “האתר”( ושמופעל על-ידי חברת אוטו גורו תיקון טיפול ואחזקת רכב
בע”מ )להלן: “אוטו גורו” ו/או “החברה”(, הינו אתר מסחר אלקטרוני המאפשר לרכוש חלפים  חדשים ומשופצים, אביזרים, אביזרי בטיחות, מערכות שמע ואזעקות, ערכות טיפול תקופתי ושרות
התקנה וטיפול במוסכים מורשים הקשורים לאתר אוטו גורו. האתר הינו בבעלות חברת אוטו גורו תיקון טיפול ואחזקת רכב בע”מ.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים,  לרבים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.

1.2 גולש יקר, אנא קרא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות באמצעות האתר שכן המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר ו/או שירות כלשהו באתר מהווים הסכמתך להוראות תקנון זה כולן, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין אוטו גורו. גלישה באתר, רכישת מוצר ו/או שרות באתר מהווה אישור להסכמתך לקבל את התנאים שלהלן ולנהוג לפי התקנון, על כן אינך חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם אינך מסכים לאמור כאן, הינך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

1.3 השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם )AS IS( וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג. השימוש בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. אוטו גורו אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה מאת אוטו גורו בשום אופן.

1.4 התקנון ניתן לשינוי בכל עת ובכל זמן על-ידי אוטו גורו על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2. תנאי סף לביצוע עסקה באתר:

2.1 רשאי לבצע עסקה באתר, כל אדם בן 18 שנים ומעלה )וכן תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום במרשם המתאים המתנהל על פי דין( המחזיק כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן והרשאי על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

2.1 רשאי לבצע עסקה באתר, כל אדם בן 18 שנים ומעלה )וכן תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום במרשם המתאים המתנהל על פי דין( המחזיק כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן והרשאי על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

3. פרטי משתמש ופרטיות

3.1 בעת ביצוע עסקה באתר תידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה )שם ומס’ חברה – לפי העניין(, טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר.

3.1 בעת ביצוע עסקה באתר תידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה )שם ומס’ חברה – לפי העניין(, טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר.

3.2 בביצוע עסקה הנך מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לך, או לתאגיד בשמו הינך מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הנך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי באמצעות הכרטיס. כמו כן מהווה ביצוע עסקה כאמור הצהרה כי הפרטים שהזנת אל ממשק ההרשמה הינם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים. ביצוע עסקה על-ידי תאגיד מהווה בנוסף הצהרה כי מבצע העסקה מורשה על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד להתקשר בעסקה עם אוטו גורו.

3.3 כל הפרטים שיוזנו על ידך בממשק ההרשמה כאמור, לרבות פרטי כרטיס האשראי, ייאספו  ויישמרו אצל החברה ו/או מי מטעמה והשימוש בהם יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.
אינך חייב למסור את הפרטים אולם ללא מסירתם לא תוכל לבצע עסקה באתר.

3.4 בעשותך שימוש באתר ובגלישה בו הנך מסכים למדיניות הפרטיות של האתר.

4. מכירות

4.1 אוטו גורו מאפשרת לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים ו/או לבצע שאילתת מחיר דרך האתר או  החנות בשיטה חדשנית קלה ומהירה ובמחירים תחרותיים.

4.2 עבור כל מוצר ו/או שירות המוצע למכירה תופיע תצוגה הכוללת את פרטיו של המוצר ו/או  השירות המוצע למכירה, מחיר המחירון הידוע לאוטו גורו ומחיר המכירה של המוצר ו/או השירות.  המחירים אינם סופיים עד למועד אישור ההזמנה על-ידי אוטו גורו ומשלוח הודעה ללקוח. לחלק  מהמוצרים ו/או השירותים, או כולם, תוצג למשתמש אפשרות לביצוע שאילתת מחיר מבלי לאפשר  רכישה מקוונת.

4.3 כדי לבצע הזמנה של מוצר ו/או שירות עליך לבחור את המוצר ו/או השירות. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מלאים ונכונים.

4.4 יודגש כי תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות  באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

4.5 אוטו גורו מתחייבת לא לעשות שימוש מסחרי או כל שימוש אחר בפרטיך האישים מעבר לנדרש לביצוע המכירות באתר !

4.6 מסירת פרטי משתמש או פרטי לקוח לא נכונים, שגויים או כוזבים ו/או פרטים כוזבים אודות  כרטיס האשראי לרבות תוקף כרטיס, מספר כרטיס, כתובת, ת.ז, או כל פרט שלא יאפשר לאוטו גורו לבצע את העסקה, בין אם בשוגג ובין אם במכוון, יגרמו לביטול תוקף העסקה ואוטו גורו לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח או המשתמש בשום תנאי ובשום אופן. אוטו גורו מייחסת חשיבות עליונה להגינות המסחר ותהיה רשאית להגיש תביעה לפיצוי בגין פרטים כוזבים. הגשת מידע כוזב הינו עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

4.7 בסמוך למועד ביצוע הפעולה תבצע אוטו גורו בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור  ההזמנה על-ידי חברות כרטיסי האשראי, תימסר הודעה לאישור ההזמנה ורישומה במחשבי אוטו  גורו ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בסמוך לסיום הליך המכירה.

4.8 חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר ו/או השירות הנרכש על ידו באתר אוטו גורו יתבצע  באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר המשתמש, לאחר אישור הפעולה על-ידי חברת הסליקה של כרטיסי האשראי. פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור סופי על-ידי חברת האשראי.

4.9 במידה וחברת כרטיסי האשראי לא אישרה את העסקה ובמידה ולא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור חברת כרטיסי האשראי בתוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה ראשית אוטו גורו לבטל את ההזמנה לאלתר ולמשתמש או מבצע הפעולה לא תהיה כל טענה למחדל מטעם אוטו גורו בגין ביטול הזמנה ואי הספקת המוצר ו/או השירות המוזמן.

4.10 רישום שנרשם במחשבי אוטו גורו ונתוני המחשב של אוטו גורו בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

4.11 משתמש הנרשם לאתר אוטו גורו נותן בכך אישור מבצע הפעולה להצטרפותו לרשימת לקוחות החברה הנמנים על תפוצת הדיוור הישיר של אוטו גורו. משתמש רשום יכול לבקש בדואר אלקטרוני בכתובת otoguru@gmail.com להסירו מרשימות הדיוור הישיר של אוטו גורו. אוטו גורו אינה מעבירה בתמורה או שלא בתמורה את רשימות הדיוור הישיר או כל מידע על לקוחותיה לצד שלישי כלשהו.

4.12 אוטו גורו אינה שומרת במחשביה את פרטי כרטיס האשראי של הלקוחות.

4.13 אוטו גורו תציג באתר פרטים כגון תיאור המוצר ו/או השירות, מחיר המוצר ו/או השירות,  אחריות על המוצר וזמן אספקה בקשר למוצר ו/או השירות אותו מוכרת או מספקת אוטו גורו.  לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות לשרות הלקוחות בטלפון: 03-6334499 או בדואר אלקטרוני: .otoguru@gmail.com

5. אספקת מוצרים

5.1 אוטו גורו פועלת לאספקת מוצר שנרכש בתוך 7 ימי עסקים אלא אם הודיעה ללקוח במפורש  אחרת. במרבית המיקרים מסופקים מוצרים במהלך יום העסקים בו התבצעה הרכישה או יום  העסקים העוקב. אספקת מוצרים ללקוח מתבצעת רק בימי עסקים בימים א’ עד ה’, בין השעות 8:30 עד 17:00 ובימי שישי בין בשעות 8:30 עד 12:30. שבת, חג וערבי חג אינם נחשבים לימי עסקים.

5.1 אוטו גורו פועלת לאספקת מוצר שנרכש בתוך 7 ימי עסקים אלא אם הודיעה ללקוח במפורש  אחרת. במרבית המיקרים מסופקים מוצרים במהלך יום העסקים בו התבצעה הרכישה או יום  העסקים העוקב. אספקת מוצרים ללקוח מתבצעת רק בימי עסקים בימים א’ עד ה’, בין השעות 8:30 עד 17:00 ובימי שישי בין בשעות 8:30 עד 12:30. שבת, חג וערבי חג אינם נחשבים לימי עסקים.

5.2 אוטו גורו תפעל כדי לספק את המוצרים ו/או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים  בתצוגה של המוצרים החל מרגע אישור העסקה על-ידי חברת האשראי ושליחת אישור ללקוח על  אישור העסקה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על-ידי הלקוח בתהליך ההזמנה. אוטו גורו  מתחייבת לספק רק מוצר ו/או שירות אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי והתקבל אישור  לעסקה מחברות האשראי.

5.3 מוצרים ו/או שירותים שנרכשו יסופקו ללקוח, לבית הלקוח או לכתובת למשלוח אותה מסר  הלקוח בתהליך ההזמנה, באמצעות חברת שליחים או בדרך אחרת בה בחר הלקוח בתהליך הרכישה. אוטו גורו מאפשרת איסוף עצמי של מוצר ממחסני החברה על פי הודעה שתישלח לרוכש בדואר אלקטרוני בסמוך לאחר סיום ביצוע פעולת הרכישה. איסוף עצמי של מוצר ממחסני החברה מתבצעת רק בימי עסקים בימים א’ עד ה’, בין השעות 8:30 – 17:00 ובימי שישי בין בשעות 12:30 – 8:30

5.4 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ובאזורים שמעבר לקו הירוק, אוטו גורו תהיה  רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עם הלקוח מראש.

6. אחריות

6.1 האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר או באמצעות אפליקציה או הטלפון, חלה על  היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות  והשירות הצמודות לכל מוצר ו/או שרות.

6.2 אחריות על התיקונים ו/או הטיפולים הניתנים לרכישה באתר או באמצעות אפליקציה או  הטלפון, חלה על המוסכים בהם תוקן הרכב או הותקן החלף / אביזר שנרכש באוטו גורו.
6.3 בכל מקרה, במידה ואוטו גורו תידרש לתת פיצוי ללקוח או משתמש, גובה הפיצוי לא יעלה על  מחיר הפריט שנרכש באתר ו/או בחנות ובתנאי שתוצג חשבונית קניית המוצר באתר אוטו גורו.

6.4 אוטו גורו לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה  מכוח עליון ו/או פעולות איבה, טרור, מלחמה או מאירועים שאינם בשליטת אוטו גורו לרבות  שביתות, השבתות וכיו”ב.

6.5 בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון כמוזכר לעיל, אוטו גורו לא תהא  אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו בכל מקרה  ובפרט אם יאבד מידע או אם יעשה שימוש לא מורשה במידע.

6.6 חברת אוטו גורו לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה לא  תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

6.7 אוטו גורו לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד  אספקתם ו/או לאופן אספקתם בשל מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו שאינו אוטו גורו.

6.8 אוטו גורו לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו  תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.

6.9 אוטו גורו לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שהוא ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש או לצד ג’, כתוצאה משימוש בפריט פגום או נזק הנגרם מהרכבה לא נכונה של חלק או חלקים שנרכשו  מאוטו גורו.

6.10 אוטו גורו לא תהא אחראית למידע המפורסם בקישורים הקיימים באתר והמובילים  לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותם קישורים.

7. ביטול עסקה הנך רשאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר נשוא העסקה.

7.1 ביטול מחמת פגם במוצר או אי התאמה )סעיף 14 ה )א( לחוק הגנת הצרכן( – ייעשה בהודעה בכתב, באמצעות פקס 072-2448618 או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת otoguru@gmail.com , מיום עשיית העסקה ועד 14 מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14 ג לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם. במקרה זה, אוטו גורו תפעל להחליף מוצר פגום במוצר תקין בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה מאת הלקוח לאוטו גורו כאמור לעיל על קבלת המוצר הפגום. ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכול כאמור בסעיף 14 ג לחוק הגנת הצרכן.

7.2 ביטול שלא מחמת פגם או אי התאמה )סעיף 14 ה )ב( לחוק הגנת הצרכן( – ייעשה בהודעה בכתב, באמצעות פקס 072-2448618 או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת otoguru@gmail.com .

במקרה זה, אוטו גורו תחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק  ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על %5 ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. עליך להחזיר את המוצר לאוטו גורו, כשהוא במצב חדש, באריזתו המקורית, כשהיא שלמה, כאשר לא נעשה בו כל שימוש. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של אוטו גורו לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, לרבות על דרך של קיזוז. מוצרים שנעשה בהם שימוש – לא ניתן יהיה להחזירם לאחר פתיחה. התקנת מוצר/ חלק/ מכשיר שסופק ללקוח מעידה על ויתור זכות ההחזרה.

לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה. ביטול עסקאות הוא על דעת החברה בלבד ויתבצע רק לאחר אישור רשמי של אוטו גורו. אוטו גורו אינה אחראית בשום אופן ובשום תנאי על ההתקנה. אוטו גורו אחראית לשירות לקוחות איכותי וללא פשרות, בין אם ישירות על-ידה, ובין אם על-ידי  ספקים. אנא פנו אלינו בכל בעיה בטרם תחליטו להחזיר את המוצר שקיבלתם.

7.3 עסקה תבוטל על-ידי אוטו גורו תוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת הודעה רשמית כאמור לעיל  וממועד קבלת אישור החזרה.

7.4 אוטו גורו תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן. 

האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על אוטו גורו אחריות כ”עוסק” בהתאם לחוק הגנת הצרכן ו/או  במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או  השתתפות במכירה באופן תקין.

אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר שנרכש אזל מהמלאי, רשאית אוטו גורו או הספק לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. במידה ובוטלה המכירה, אוטו גורו או הספק או מי  מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק שהוא ישיר או עקיף, ואינם אחראים לכל תוצאה  שנגרמה למשתמש או לצד שלישי.

8. תנאים נוספים

8.1 האתר פעיל 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה.

8.2 שיטת המכירה באתר – מכירה רגילה.

8.3 מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים המופיעים באתר עד גמר המלאי. הגולש בוחר מוצר ויכול לרכוש אותו באמצעות האתר במידה והמוצר קיים במלאי.

8.4 המכירה תחשב כמושלמת וסופית רק לאחר שליחת אישור ההזמנה מאוטו גורו ללקוח. משלוח אישור ההזמנה מאוטו גורו ללקוח יתבצע רק בימי עסקים.

8.5 על מנת לבצע רכישה באתר על המשתמש להיות בעל דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים הרשומה במרשם האוכלוסין בישראל ולהיות בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף,  שהונפק בישראל על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המאושרות לסליקה כמפורט בדף ביצוע  העסקה.

8.6 כדי לרכוש מוצר או להשתתף במכירה יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה את הלקוח בכל הרכישות ו/או השימוש באתר.

8.7 במהלך ביצוע עסקה מתבקש הלקוח לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. פרטי האשראי אינם נרשמים לאתר אוטו  גורו אלא באתר ספק הסליקה עימו עובד האתר והמאושר בתקן PCI על-ידי חברות האשראי. שיטת ממשק זו נקראת redirect, קרי: הפנייה לעמוד סליקה של ספק מורשה. ספק הסליקה מחויב בתקן PCI להעברה של מספר כרטיס אשראי באופן מוצפן לפי תקנים מחמירים לאבטחת מידע. אוטו גורו אינה שומרת במחשביה את פרטי כרטיס האשראי של הלקוחות. המידע המסופק על-ידי הלקוח למעט מספר כרטיס האשראי ישמר במחשבי אוטו גורו.

8.8 מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של אוטו גורו, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

8.9 האתר פועל ברשת האינטרנט )וברשתות תקשורת אחריות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת( ומטבעו תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. אוטו גורואינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי אוטו גורו, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל אוטו גורו או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ואוטו גורו לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

8.12 רשתות תקשורת ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. אוטו גורו נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידך באתר אולם אנא דע כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. אוטו גורו אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי אוטו גורו )או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם( יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הינך משחרר את אוטו גורו מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד אוטו גורו ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

8.13 אוטו גורו אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.14 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת אוטו גורו, לרבות  תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן  חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו  שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד  פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית חברת אוטו גורו להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי שלך בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לך כספך, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלך בקשר עם מקרים כאמור.

8.15 במידה ותחול טעות דפוס, שגיאת כתיב, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל מידע אחר, לרבות בקבלת פרטיך רשאית אוטו גורו, אך לא חייבת, לבטל
עסקה.

8.16 אוטו גורו תאפשר גישה למידע רק לעובדיה המורשים לכך.

8.17 אוטו גורו עושה כל שביכולתה על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.

8.18 אוטו גורו מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע מעבר לדרוש לביצוע העסקה אלא אם כן  הדבר נדרש על-פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

9. שירות לקוחות

9.1 אוטו גורו מחויבת לשירות לקוחות איכותי ללא פשרות!

9.2 נציגי החברה ישמחו לעמוד לשירותכם. לקוחות או משתמשי האתר מוזמנים לפנות לנציג שרות אוטו גורו בדואר אלקטרוני או בטלפון על-פי המידע המצוין בדף יצירת קשר בכל שאלה לגבי המוצרים המוצגים באתר.

9.3 במסגרת שירות הלקוחות יינתן מענה בעניינים הקשורים למפרט הטכני של המוצר הנרכש,  מחירו, כיצד והיכן ניתן לקבל שירות התקנה למוצר ו/או אחריות הניתנת לגביו. דמי משלוח

דמי משלוח בסכום קבוע מתווספים למחיר ההזמנה הכולל לפני ביצוע ההזמנה. דמי המשלוח מתעדכנים מעת לעת על פי מחירון רשות הדואר לשירות דואר שליחים לכתובת הלקוח. אוטו גורו מחויבת לשירות לקוחות איכותי ללא פשרות ומגבילה את דמי המשלוח למחירים הנמוכים ביותר בשוק! במקרה של ביטול עסקה ומשלוח חלקים חזרה לחנות, יחולו דמי המשלוח אל אוטו גורו על הלקוח. קניין רוחני כל מידע מילולי או גרפי, עיצוב, שיווקי, טכני או מידע הקשור למכירות המופיעים באתר, לרבות סימני לוגו, עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של אוטו גורו. אין לפרסם, להעתיק, להפיץ או להשתמש בכל דרך אחרת במידע המופיע באתר אלא אם כן אוטו גורו נתנה את הסכמתה לכך בכתב ומראש. האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מאוטו גורו. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. ברירת דין ומקום שיפוט התנאים המובאים לעיל ולהלן, פרשנותם ואכיפתם נשלטים על-ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט מוסמך במחוז ת”א בלבד. הגישה לאתר זה וביצוע עסקאות באמצעותו מוגבלות אך ורק למשתמשים מישראל.כתובת החנות:אוטו גורו תיקון טיפול ואחזקת רכב בע”מ 

יצירת קשר

תיקון רכב בראש שקט
הדרך הטובה והבטוחה לתיקון רכב
וחלפים לרכב במחירים זולים ביותר 

להשארת פרטים

סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות